.
خوش آمدید
سه شنبه 5 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه ریخت شناسی
توضيحات بيشتر
اتاق بحران
مقدمه ای بر مدیریت و طراحی اتاق بحران
توضيحات بيشتر
تجربیات مدیریت سیل در آلمان
کار گروهی تخصصی سیل و طغیان رودخانه -نشریه شماره11
توضيحات بيشتر
آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه - نشریه شماره12
توضيحات بيشتر
مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه - نشریه شماره10
توضيحات بيشتر
راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
چاپ و انتشارکتاب
توضيحات بيشتر<  1  >

بازگشت

جمعا 6 محصول در اين شاخه وجود دارد