.
خوش آمدید
سه شنبه 5 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
Upload Form
زمینه های فعالیت

به توجه به اهداف و موضوعات مندرج در اساسنامه شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند ، اهم فعالیت ها و
زمینه های تخصصی قابل ارائه در بخش خدمات فنی و مهندسی به شرح ذیل آمده است :

» طراحی، نظارت و مشارکت در ساخت مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی
» مدیریت پیمان‌های ساخت و امور زیربنایی
» تدوین و تهیه استانداردهای فنی و راهنمای اقدام در صنعت ساختمان و آب
» مطالعه، طراحي، بهينه سازي ونظارت برسيستم هاي انتقال آب وفاضلاب
» طراحي الكترومكانيكال ونظارت برساخت اسكله، ايستگاههاي پمپاژوخطوط لوله در سيستم هاي آبرساني وفاضلاب
» مطالعه، طراحي ونظارت براجراي پروژه هاي ساماندهي وزيباسازي سواحل و طرحهاي توسعه منابع آب و انرژي
» برنامه ريزي و مديريت جامع حوضه رودخانه ها و سيستم هاي منابع آب و نيرو
» بهينه سازي درعملكرد و بهره برداري ازسيستم هاي توليد، انتقال، توزيع ومصرف انرژي
» ارائه طريق به روش مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني و امور تأسيسات صنعتي
» مطالعات ونظارت برامور خدمات شهرسازي وفضاي سبز، برنامه ريزي وتوسعه سيستم ها
» تحليل و طراحي سيستم هاي هوشمند جهت كنترل، اتوماسيون و ارزيابي سيستم ها
» طراحي، تهيه واستقرارسيستم هاي سنجش ازدورواطلاعات جغرافيايي (RS,GIS)‌ دركليه زمينه ها
» سازماندهي و مديريت طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه هاي مرتبط
» آموزش و بهره برداري از فن آوري اطلاعات در سيستم هاي مديريتي
» ارزيابي عملكرد و نظارت برشركت هاي بهره برداري